Наши услуги

otpad

Отстранување на градежен шут и кабаст отпад од вашите домови

office-work

Изработка на елаборати за проценка на влијание на објекти врз животната средина

discuss

Советување во делот на управување со комунален отпад

spravuvanje so otpad

Технологија и опрема за управување со отпад

Компанијата Tehnix Ви нуди лепеза на производи за управување со комунален отпад:
Контејнери, прес контејнери, роло контејнери, преси и балирки и тоа вертикални, полуавтоматски хоризонтални, автоматски, шредери, камиони за собирање на комунален отпад Екомунал од различни волумени.

По Ваше барање може да се изработат проекти за индустриско рециклирање на комунален отпад.

Технолошки решенија за заштита на води

Широк асортиман на опрема и технологија за заштита на водите и тоа одвојување на масти и масла, талози, песок, пепел од површински и индустриски води.

Разни типови на сепаратори, маслофаќачи, специјални сепаратори, биојами, биоротори, современи уреди за прочистување на комунални санитарни води за мали населби и хотели, биореакторски построења за населби до 10.000 ЕС.

procistuvac za zastita na voda
mobilna naftena pumpa

Мобилни нафтени/бензински пумпи

Специални Еко - контејнери

Контејнери за стари акумулатори, флуоресцентни цевки, медицински отпад, за употребени мастни крпи и филтри.

eco container