Погоните за биореактор се најпогодни за помали населби со до 20000 жители, а особено се погодни за туристички објекти и помали населби на островите. Покрај тоа, Техникс произведува биореакторски постројки кои се погодни за поголеми населби, па дури и за помали градови со до 10.000 жители.

Рокот на траење на постројката е минимум 30 години. За континуирана функционалност не е потребен надзор на работникот. Управување и надзор на растенијата се врши од информативен систем.

На целото растение му треба малку простор и овозможува технолошки процес на прочистување во сите временски услови и температури, од -30 оС до +50 оС. Нема негативни влијанија врз животната средина, а талогот на отпад може да се користи во секундарното земјоделство.