Хоризонтална мобилна нафтена пумпа

Хоризонтална мобилна нафтена пумпа

Подвижната пумпа за нафта е постројка која, како производ, формира функционална единица и има единствена цел да складира гориво со цел да ги задоволи потребите на сопствените моторни возила на корисниците на дизел ЕУРО со минимална точка на палење над 55 ºC. Мобилен значи дека може релативно лесно да се премести на нова локација што одговара на прописите за такви станици.

Подвижна нафтена станица е постројка со надземен цилиндричен резервоар. Резервоарот има опрема за прием на гориво и мерење на количината на гориво во резервоарот со систем за проветрување. На резервоарот се инсталирани скали за пристап на овластени лица до влезниот отвор и друга опрема на резервоарот. На предната, потесна страна на резервоарот, има вградена единица за дистрибуција што со неа формира функционална единица. Единицата за издавање е сместена во вентилиран ормар направен од метален лим со отвори за вентилација, а на предната страна се наоѓа врата од жичана мрежа што може да се заклучи. Единицата за издавање е опремена со мерач на проток за контрола на количината на проток на гориво. Испуштањето може да го вршат само овластени лица со чип-картичката на корисникот, лица кои се целосно запознаени со условите за употреба и кои имаат клуч за пумпата.

Техникс нуди и варијанта на подвижна пумпа за масло со генератор и ИТ опрема.

Таквиот систем се состои од два одделни дела. Првиот дел се состои од резервоар, агрегат и компјутер, сите сместени во соодветните куќишта. Во таков сет, системот функционира целосно автономно и ги задоволува сите потреби на евиденцијата за автоматско празнење на гориво. Исто така, со такво решение, се водат евиденции за прифаќање на гориво во резервоарот, евиденција во регистарот (возачи, возила…), статистика и слично.

Вториот дел, кој не е задолжителен, се состои од дислоциран компјутер од кој можат да се следат сите записи за излевање на гориво и полнење гориво, да се ажурираат главните податоци и да се подготват статистички извештаи. Така, оваа компонента овозможува удобна работа од канцеларијата според „во живо“ и тековните податоци од пумпата за масло.