Сепараторот Tehnix е целосно изработен според стандардот HRN EN 858 со интегриран талог и коалесцентно вметнување. Целосно е во функција на заштита на животната средина и зачувување на подземните води.

Наменет е за инсталација во земјата со капење (само капаците на сервисните глави остануваат на ниво на земјата), но постои и можност за надземна инсталација. Лизгачките глави се прилагодуваат на нивото на земјата. Според дизајнот, сепараторот припаѓа на 1-ва класа (EN 858). Преостанатата концентрација на масло во останатата вода е помала од 0,5 мг / литар вода.

Антикорозивно е заштитен со специјални катрански епски смоли.

Одржувањето е минимално и се сведува на контрола на количината на масло во сепараторот и отстранување на содржината на сепараторот.