Биоротор е модерен компактен уред за биолошко аеробно пречистување на отпадните води. Комплетниот уред е пренослив, мобилен и претставува компактна функционална технолошка единица со долг работен век со мала потрошувачка на енергија и трошоци за одржување. Работата на уредот е автоматска и бара само повремено надгледување од обучено и овластено лице.

Биороторот е наменет за третман на санитарно-фекални комунални отпадни води од хотели, кампови, трговски центри и помали населени места. Вградени се во земјата, само куполата останува над земјата. Излезниот квалитет на отпадните води ги исполнува барањата пропишани со Уредбата за гранични вредности за емисии на отпадни води (ОГ 80/13).

Антикорозивната заштита на уредот вклучува специјална боја на пластична основа, отпорна на механички оштетувања и агресивни медиуми (киселини, алкалии) со надворешен дополнителен заштитен картон за водонепропустливост V4. Куполата и горниот појас на биомоторот се изработени од не'рѓосувачки челик.