Техникс еко-контејнерите се широко користени за отстранување, складирање и транспорт на опасен отпад што треба да се отстрани на начин пропишан со закон. Некои видови отпад за кои се погодни еко контејнери: стари акумулатори и батерии, подмачкани филтри и подмачкани крпи, флуоресцентни цевки, медицински отпад…

Еко контејнерите се изработени од челичен лим 36.0361 и се погодни за транспорт со виљушкар или рачен камион. Исто така, еко контејнерите имаат можност за заклучување.